Obchodné podmienky

Úvod Informácie Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.domacamedicina.sk (ďalej len "obchod" alebo "e-shop") medzi kupujúcim a spoločnosťou


1.1.excellent group, s.r.o., so sídlom Znievska 7, 851 06 Bratislava, IČO: 45 897 638, DIČ: 2023131957, IČ DPH: SK2023131957, bankový účet 401 229 4016/7500 (ČSOB banka), IBAN : SK25 7500 0000 0040 1229 4016. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 68450/B (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci").


1.2. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


1.3. Zoznam tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená - upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.


1.4. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.


1.5. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie a telefonickej komunikácie a kupujúci ju plne uznáva. To neplatí však pre odstúpenie od zmluvy v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. v lehote 14 kalendárnych dní.


2. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV


2.1. Predávajúci / prevádzkovateľ e-shopu - je spoločnosť excellent group, s.r.o., so sídlom Znievska 7, 851 06 Bratislava.


2.2. Kupujúci - je každý návštevník e-shopu, fyzická alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a objedná si tovar alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.


2.3. Internetový obchod (e-shop) - je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom.


2.4. Tovar - sú všetky produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu predávajúceho.


2.5. Objednávka - je kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru alebo služieb.


3. CENA


3.1. Všetky uvádzané ceny produktov v e-shope sú konečné.


3.2. Predávajúci je viazaný cenou tovaru uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania objednávky nakupujúcim.


3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred odoslaním jeho objednávky.


4. OBJEDNÁVKA - SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY


4.1. Kupujúci objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom elektronického obchodného systému na www.domacamedicina.sk, písomnou formou e-mailom alebo telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.


4.2. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné aby kupujúci v objednávke uviedol meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónne číslo, e-mail, názov alebo kód tovaru, počet kusov a zvolil si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013  Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).


4.3. Pri objednávaní si zákazník môže nakupovať:


a) s registráciou - zákazník získa prístup do svojho zákazníckeho účtu kde má prehľad o svojich zrealizovaných objednávkach, vernostných bodoch, zľavových kupónoch, môže si aktualizovať svoje osobné údaje a adresy. Hlavná výhoda pre registrovaného zákazníka je, že zbiera vernostné body za svoje nákupy, ktoré si vo svojom účte môže neskôr premeniť na zľavový kupón, ktorý si môže uplatniť v košíku v budúcej objednávke.


b) bez registrácie - zákazníkovi sa nevytvorí zákaznícky účet, nevyužíva výhody spomenuté v bode a), v objednávke vyplní iba požadované údaje potrebné pre vybavenie objednávky.


4.4. Zaslaním objednávky kupujúci súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok, reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.


4.5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky, ktorý je odoslaný na e-mail zákazníka uvedený v objednávke.


4.6. Predávajúci došlé objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.


5. STORNO OBJEDNÁVKY


5.1. Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez storno poplatku.


5.2. Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke.


5.3. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na domacamedicina@gmail.sk s uvedením mena, čísla objednávky a e-mailu resp. telefonický kontakt.


5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva. V takomto prípade bude predávajúci neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.


5.5. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 14-ich dní.


5.6. V prípade, že pri platbe vopred na účet, nie je uhradená celá suma za objednávku do 8 pracovných dní, objednávka bude zrušená. Ak kupujúci potrebuje viac času na úhradu sumy za objednávku, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom e-mailu.


6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


6.1. Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a to aj bez uvedenia dôvodu.


6.2. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 5.1. je povinný dodržať nasledujúce podmienky:


- písomne oznámi čo najskôr predávajúcemu na základe Formulára na odstúpenie od zmluvy s identifikáciou kupujúceho, s uvedením čísla objednávky, dátum nákupu, presná špecifikácia tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu pre vrátenie peňazí a to doručením v uvedenej lehote písomného odstúpenia do sídla spoločnosti alebo najneskôr v posledný deň lehoty toto oznámenie podá na poštovú prepravu.


- v prípade už prevzatia tovaru, zašle ho kupujúci na adresu predávajúceho


- tovar nesmie byť poškodený


- tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, návodu, záručného listu alebo dokladu o kúpe.


6.3. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám pošleme peniaze za tovar prevodom na Váš účet čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Tovar ako i oznámenie pošlite na adresu excellent group, s.r.o., Znievska 7, 851 06 Bratislava.


6.4. Tovar Vám odporúčame zasielať ako doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.


6.5. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


6.6. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady.


6.7. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho.


7. PLATOBNÉ PODMIENKY


7.1. Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:


a) Na dobierku - v hotovosti pri preberaní zásielky


b) Úhrada vopred prevodom na účet - prevodom zo svojho účtu cez internetbanking alebo vkladom v ČSOB banke na náš bankový účet č. 401 229 4016/7500 (ČSOB banka), IBAN : SK25 7500 0000 0040 1229 4016 po doručení potvrdzujúceho e-mailu z e-shopu, ktorý obsahuje potrebné údaje k platbe: suma, variabilný symbol (=číslo objednávky) a číslo účtu.


c) GP WebPay - platobnými kartami (tuzemskými i zahraničnými) VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, Dinners Club International a digitálnou peňaženkou MasterCard Mobile, cez modernú a bezpečnú internetovú platobnú bránu GP WebPay, ktorej poskytovateľom je Global Payments Europe. GP WebPay zodpovedá celosvetovým štandardom a spĺňa najprísnejšie bezpečnostné požiadavky MasterCard SecureCode a Verified by VISA, definované kartovými asociáciami MasterCard a VISA. Po zvolení spôsobu platby GP WebPay Vás automaticky presmeruje do platobného rozhrania GP WebPay. V platobnej bráne si môžete zvoliť slovenský jazyk v prípade, ak sa Vám zobrazuje v anglickom jazyku.


8. DODACIE PODMIENKY


8.1. Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom čase, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 2-7 pracovných dní (deň objednávky sa nezapočíta) od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo pripísania platby na účet v prípade platby vopred.


8.2. V prípade dvoch po sebe idúcich zásielkách si predávajúci vyhradzuje právo odoslať ďalší tovar až po pripísaní platby za predchádzajúcu zásielku.


8.3. Tovar je kupujúcemu dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty  na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Doručovanie zásielok 1.triedy prebieha následujúci pracovný deň odo dňa odoslania. Zákazník je v deň odoslania zásielky informovaný o jej odoslaní informačným e-mailom. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru (daňový doklad), ktorá zároveň slúži aj ako dodací list.


8.4. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.


8.5. Ceny dopravy sú nasledovné:


a) Slovenská pošta:

  • Zadarmo pri objednávke nad 39 € (+ 1 €,- dobierka)
  • Objednávka do 39 € poštovne 3,50 € (+ 1 €,- dobierka)

 

8.6. Osobné prevzatie tovaru (zatial nieje možné )


9. REKLAMAČNÉ PODMIENKY, ZÁRUKA


9.1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať, ale odporúčame mu s dopravcom spísať protokol o poškodení.


9.2. Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu na adresu uvedenú v kontaktoch, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry spolu s popisom vady. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.


9.3. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.


9.4. Pri produktoch zakúpených vo výpredaji nie je možné reklamovať dobu spotreby, prípadne inú vadu, kvôli ktorej bol produkt vo výpredaji.


9.5. Prevádzkovateľ vydá spotrebiteľovi doklad o vybavení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by bol tovar vadný.


9.6. Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.


9.7. Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.


10. ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV


10.1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: domacamedicina@gmail.sk


10.2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.


10.3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.


10.4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.


10.5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.


10.6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:


- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;


- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.


10.7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.


10.8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.


11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


11.1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


11.2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.


11.3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.


11.4. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.


11.5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.


11.6. Ak sa kupujúci prihlásil k odberu noviniek /pri vyplnení údajov v objednávke/ súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.


11.7. Ak kupujúci súhlasil s príjmaním výhodných ponúk od našich partnerov /pri vyplnení údajov v objednávke/ súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu.


11.8. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.


11.9. Prevádzkovateľ internetovécho obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


11.10. Internetový obchod je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


12.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.


12.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.


12.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e-mailových správ, prípadne telefonicky.


12.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.


12.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.


12.6. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Copyright 2016 - 2018 © Domáca Medicína
http://www.heureka.sk/direct/dotaznik/export-review.php?key=63e3734e4511148c5df33284165da5d9