Reklamačné podmienky

Úvod Dodanie tovaru Reklamačné podmienky

 REKLAMAČNÉ PODMIENKY, ZÁRUKA


Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať, ale odporúčame mu s dopravcom spísať protokol o poškodení.

 

Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu na adresu uvedenú v kontaktoch, čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry spolu s popisom vady. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

 

Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

 

Pri produktoch zakúpených vo výpredaji nie je možné reklamovať dobu spotreby, prípadne inú vadu, kvôli ktorej bol produkt vo výpredaji.

 

Prevádzkovateľ vydá spotrebiteľovi doklad o vybavení reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V prípade, že reklamácia nebude vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia, má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by bol tovar vadný.

 

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

 

Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

ALTERNATÍVNY SPÔSOB RIEŠENIA SPOROV


 Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: domacamedicina@gmail.sk

 

 Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

 

 Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

 Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

 

 Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 

- ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;

 

- ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

 

 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

 

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Copyright 2016 - 2018 © Domáca Medicína
http://www.heureka.sk/direct/dotaznik/export-review.php?key=63e3734e4511148c5df33284165da5d9